Voorwaarden en bepalingen
Welkom bij Europe Brand Shop!

In deze voorwaarden staan de regels en voorschriften voor het gebruik van de Europe Brand Shop website, die te vinden is op https://www.europe-brand.shop/.

Door deze website te bezoeken gaan wij ervan uit dat u deze voorwaarden accepteert. Ga niet verder met het gebruik van Europe Brand Shop als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina staan vermeld.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacy Statement en Disclaimer Notice en alle Overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw" verwijst naar u, de persoon die inlogt op deze website en die voldoet aan de voorwaarden van het bedrijf. "Het bedrijf", "Onszelf", "Wij", "Onze" en "Ons", verwijst naar ons bedrijf. "Partij", "Partijen", of "Wij", verwijst naar zowel de Klant als naar onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze bijstand aan de Klant op de meest geschikte wijze te ondernemen met het uitdrukkelijke doel te voldoen aan de behoeften van de Klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van de Vennootschap, in overeenstemming met en met inachtneming van het geldende Nederlandse recht. Elk gebruik van bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, kapitalisatie en/of hij/zij of zij, wordt beschouwd als uitwisselbaar en dus als een verwijzing naar hetzelfde.

Cookies
Wij maken gebruik van cookies. Door de Europe Brand Shop te bezoeken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met het Privacy beleid van de Europe Brand Shop.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om ons in staat te stellen de gegevens van de gebruiker bij elk bezoek op te vragen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken, zodat het gemakkelijker wordt voor mensen die onze website bezoeken. Sommige van onze affiliate/reclamepartners kunnen ook gebruik maken van cookies.

Licentie
Tenzij anders vermeld, zijn Europe Brand Shop en/of haar licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Europe Brand Shop. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt deze toegang krijgen via Europe Brand Shop voor uw eigen persoonlijk gebruik, onder voorbehoud van de beperkingen die in deze voorwaarden zijn vastgelegd.

U mag dit niet doen:

Herhaaldelijk materiaal van Europe Brand Shop dupliceren.

Verkoop, huur of sub licentie materiaal van Europe Brand Shop

Reproduceer, dupliceer of kopieer materiaal van Europe Brand Shop

Herverdeling van de inhoud van de Europe Brand Shop

Deze overeenkomst gaat in op de datum waarop zij van kracht wordt. Onze Algemene Voorwaarden zijn gemaakt met behulp van de Terms And Conditions Generator en de Privacy Policy Generator.

Delen van deze website bieden de mogelijkheid voor gebruikers om meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen op bepaalde delen van de website. Europe Brand Shop filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen commentaren voorafgaand aan hun aanwezigheid op de website. Reacties geven niet de standpunten en meningen van Europe Brand Shop, haar agenten en/of affiliates weer. Commentaren geven de meningen en opvattingen weer van de persoon die hun mening en mening plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Europe Brand Shop niet aansprakelijk voor de Comments of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van enig gebruik van en/of het plaatsen van en/of het verschijnen van de Comments op deze website.

Europe Brand Shop behoudt zich het recht voor om alle Commentaren te controleren en alle Commentaren te verwijderen die als ongepast, beledigend of in strijd met deze Algemene Voorwaarden kunnen worden beschouwd.

U garandeert en vertegenwoordigt dat:

U hebt het recht om de Commentaar op onze website te plaatsen en u hebt alle nodige licenties en toestemmingen om dit te doen;

De Commentaren vallen geen intellectueel eigendomsrecht binnen, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrecht, octrooi of handelsmerk van enige derde partij;

De Commentaar geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal bevat dat een inbreuk op de privacy vormt.

De Commentaar zal niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te vragen of te promoten.

U verleent Europe Brand Shop hierbij een niet-exclusieve licentie om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen te machtigen om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in alle vormen, formaten of media.

Hyperlinking naar onze inhoud
De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming een link naar onze website plaatsen:

Overheidsinstellingen;

Zoekmachines;

Nieuwsorganisaties;

Distributeurs van online gidsen kunnen een link naar onze Website maken op dezelfde manier als dat ze een hyperlink naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven maken; en

Systeem brede geaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van organisaties zonder winstoogmerk, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheid fondsenwervende groepen die geen hyperlink naar onze website mogen plaatsen.

Deze organisaties kunnen een link naar onze homepage, naar publicaties of naar andere informatie op de website plaatsen zolang de link bestaat: (a) op geen enkele wijze misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten en/of diensten inhoudt; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

We kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

(a) de link maakt ons niet ongunstig voor onszelf of voor onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie heeft geen negatieve gegevens bij ons; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van Europe Brand Shop; en (d) de link is in de context van algemene informatie over de middelen.

Deze organisaties kunnen naar onze homepage linken zolang de link bestaat: (a) op geen enkele wijze misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, steun of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten inhoudt; en (c) past in de context van de site van de verbindende partij.

Als u een van de organisaties bent die in paragraaf 2 hierboven worden genoemd en geïnteresseerd bent in het linken naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar Europe Brand Shop. Vermeld daarbij uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens en de URL van uw site, een lijst van eventuele URL's van waaruit u van plan bent een link naar onze website te plaatsen, en een lijst van de URL's op onze site waarnaar u een link wilt plaatsen. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Erkende organisaties kunnen als volgt naar onze Website linken:

Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of

Door gebruik te maken van de uniforme resource locator die gekoppeld is aan; of

Door gebruik te maken van enige andere beschrijving van onze website die gelinkt is aan datgene wat zinvol is binnen de context en het formaat van de inhoud van de site van de gelinkte partij.

Het gebruik van het logo of ander artwork van Europe Brand Shop is niet toegestaan voor het linken zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

iFrames
Zonder voorafgaande toestemming en schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina's maken die de visuele presentatie of het uiterlijk van onze Website op enigerlei wijze wijzigen.

Aansprakelijkheid voor de inhoud
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van uw website. U gaat ermee akkoord ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw Website verschijnen. Geen enkele link(s) mag op een Website verschijnen die kan worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maakt op, of anderszins in strijd is met, of pleit voor de schending of andere schending van rechten van derden.

Uw privacy
Lees het Privacybeleid

Voorbehoud van rechten
Wij behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze website te verwijderen. U stemt ermee in om op verzoek alle links naar onze Website onmiddellijk te verwijderen. Wij behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en het linkbeleid te allen tijde aan te passen. Door voortdurend te linken naar onze Website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze voorwaarden voor links.

Verwijdering van links van onze website
Als u een link op onze website vindt die om welke reden dan ook beledigend is, bent u vrij om contact met ons op te nemen en ons elk moment te informeren. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om dit te doen of om direct op u te reageren.

Wij garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, wij garanderen niet dat deze volledig of accuraat is, noch beloven wij dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer
Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal dat doen:

onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;

onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of een frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;

onze of uw aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of

sluit alle aansprakelijkheid uit die niet uitgesloten kan worden onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid die in deze sectie en elders in deze disclaimer zijn vastgesteld: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) zijn van toepassing op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, uit onrechtmatige daad en voor schending van wettelijke verplichtingen.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

 

 

 

 

Terms and Conditions

Welcome to Europe Brand Shop!

These terms and conditions outline the rules and regulations for the use of Europe Brand Shop's Website, located at https://www.europe-brand.shop/.

By accessing this website we assume you accept these terms and conditions. Do not continue to use Europe Brand Shop if you do not agree to take all of the terms and conditions stated on this page.

The following terminology applies to these Terms and Conditions, Privacy Statement and Disclaimer Notice and all Agreements: "Client", "You" and "Your" refers to you, the person log on this website and compliant to the Company’s terms and conditions. "The Company", "Ourselves", "We", "Our" and "Us", refers to our Company. "Party", "Parties", or "Us", refers to both the Client and ourselves. All terms refer to the offer, acceptance and consideration of payment necessary to undertake the process of our assistance to the Client in the most appropriate manner for the express purpose of meeting the Client’s needs in respect of provision of the Company’s stated services, in accordance with and subject to, prevailing law of Netherlands. Any use of the above terminology or other words in the singular, plural, capitalization and/or he/she or they, are taken as interchangeable and therefore as referring to same.

Cookies

We employ the use of cookies. By accessing Europe Brand Shop, you agreed to use cookies in agreement with the Europe Brand Shop's Privacy Policy.

Most interactive websites use cookies to let us retrieve the user’s details for each visit. Cookies are used by our website to enable the functionality of certain areas to make it easier for people visiting our website. Some of our affiliate/advertising partners may also use cookies.

License

Unless otherwise stated, Europe Brand Shop and/or its licensors own the intellectual property rights for all material on Europe Brand Shop. All intellectual property rights are reserved. You may access this from Europe Brand Shop for your own personal use subjected to restrictions set in these terms and conditions.

You must not:

 • Republish material from Europe Brand Shop

 • Sell, rent or sub-license material from Europe Brand Shop

 • Reproduce, duplicate or copy material from Europe Brand Shop

 • Redistribute content from Europe Brand Shop

This Agreement shall begin on the date hereof. Our Terms and Conditions were created with the help of the Terms And Conditions Generator and the Privacy Policy Generator.

Parts of this website offer an opportunity for users to post and exchange opinions and information in certain areas of the website. Europe Brand Shop does not filter, edit, publish or review Comments prior to their presence on the website. Comments do not reflect the views and opinions of Europe Brand Shop,its agents and/or affiliates. Comments reflect the views and opinions of the person who post their views and opinions. To the extent permitted by applicable laws, Europe Brand Shop shall not be liable for the Comments or for any liability, damages or expenses caused and/or suffered as a result of any use of and/or posting of and/or appearance of the Comments on this website.

Europe Brand Shop reserves the right to monitor all Comments and to remove any Comments which can be considered inappropriate, offensive or causes breach of these Terms and Conditions.

You warrant and represent that:

 • You are entitled to post the Comments on our website and have all necessary licenses and consents to do so;

 • The Comments do not invade any intellectual property right, including without limitation copyright, patent or trademark of any third party;

 • The Comments do not contain any defamatory, libelous, offensive, indecent or otherwise unlawful material which is an invasion of privacy

 • The Comments will not be used to solicit or promote business or custom or present commercial activities or unlawful activity.

You hereby grant Europe Brand Shop a non-exclusive license to use, reproduce, edit and authorize others to use, reproduce and edit any of your Comments in any and all forms, formats or media.

Hyperlinking to our Content

The following organizations may link to our Website without prior written approval:

 • Government agencies;

 • Search engines;

 • News organizations;

 • Online directory distributors may link to our Website in the same manner as they hyperlink to the Websites of other listed businesses; and

 • System wide Accredited Businesses except soliciting non-profit organizations, charity shopping malls, and charity fundraising groups which may not hyperlink to our Web site.

These organizations may link to our home page, to publications or to other Website information so long as the link: (a) is not in any way deceptive; (b) does not falsely imply sponsorship, endorsement or approval of the linking party and its products and/or services; and (c) fits within the context of the linking party’s site.

We may consider and approve other link requests from the following types of organizations:

 • commonly-known consumer and/or business information sources;

 • dot.com community sites;

 • associations or other groups representing charities;

 • online directory distributors;

 • internet portals;

 • accounting, law and consulting firms; and

 • educational institutions and trade associations.

We will approve link requests from these organizations if we decide that: (a) the link would not make us look unfavorably to ourselves or to our accredited businesses; (b) the organization does not have any negative records with us; (c) the benefit to us from the visibility of the hyperlink compensates the absence of Europe Brand Shop; and (d) the link is in the context of general resource information.

These organizations may link to our home page so long as the link: (a) is not in any way deceptive; (b) does not falsely imply sponsorship, endorsement or approval of the linking party and its products or services; and (c) fits within the context of the linking party’s site.

If you are one of the organizations listed in paragraph 2 above and are interested in linking to our website, you must inform us by sending an e-mail to Europe Brand Shop. Please include your name, your organization name, contact information as well as the URL of your site, a list of any URLs from which you intend to link to our Website, and a list of the URLs on our site to which you would like to link. Wait 2-3 weeks for a response.

Approved organizations may hyperlink to our Website as follows:

 • By use of our corporate name; or

 • By use of the uniform resource locator being linked to; or

 • By use of any other description of our Website being linked to that makes sense within the context and format of content on the linking party’s site.

No use of Europe Brand Shop's logo or other artwork will be allowed for linking absent a trademark license agreement.

iFrames

Without prior approval and written permission, you may not create frames around our Webpages that alter in any way the visual presentation or appearance of our Website.

Content Liability

We shall not be hold responsible for any content that appears on your Website. You agree to protect and defend us against all claims that is rising on your Website. No link(s) should appear on any Website that may be interpreted as libelous, obscene or criminal, or which infringes, otherwise violates, or advocates the infringement or other violation of, any third party rights.

Your Privacy

Please read Privacy Policy

Reservation of Rights

We reserve the right to request that you remove all links or any particular link to our Website. You approve to immediately remove all links to our Website upon request. We also reserve the right to amen these terms and conditions and it’s linking policy at any time. By continuously linking to our Website, you agree to be bound to and follow these linking terms and conditions.

Removal of links from our website

If you find any link on our Website that is offensive for any reason, you are free to contact and inform us any moment. We will consider requests to remove links but we are not obligated to or so or to respond to you directly.

We do not ensure that the information on this website is correct, we do not warrant its completeness or accuracy; nor do we promise to ensure that the website remains available or that the material on the website is kept up to date.

Disclaimer

To the maximum extent permitted by applicable law, we exclude all representations, warranties and conditions relating to our website and the use of this website. Nothing in this disclaimer will:

 • limit or exclude our or your liability for death or personal injury;

 • limit or exclude our or your liability for fraud or fraudulent misrepresentation;

 • limit any of our or your liabilities in any way that is not permitted under applicable law; or

 • exclude any of our or your liabilities that may not be excluded under applicable law.

The limitations and prohibitions of liability set in this Section and elsewhere in this disclaimer: (a) are subject to the preceding paragraph; and (b) govern all liabilities arising under the disclaimer, including liabilities arising in contract, in tort and for breach of statutory duty.

As long as the website and the information and services on the website are provided free of charge, we will not be liable for any loss or damage of any nature.